Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ChatCompany

 1. Definities
 • ChatCompany:   ChatCompany, gevestigd te Oss;
 • Opdracht:           de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;
 • Opdrachtgever:  de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht;
 • Overeenkomst:  de overeenkomst die tussen ChatCompany en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door ChatCompany voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
 • Levertijd:            periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van ChatCompany en overige rechtsbetrekkingen waarbij ChatCompany diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 • De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

 1. Offertes & overige aanbiedingen

 

 • Een offerte en/of enig ander aanbod van ChatCompany is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden ChatCompany niet.
 • Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.
 • Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 1. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 

 • De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van ChatCompany.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht

 

 • Met het aanvaarden van de Opdracht rust op ChatCompany een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. ChatCompany zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • ChatCompany verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.

 

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan ChatCompany schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door ChatCompany gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van ChatCompany te stellen.
 • Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft ChatCompany het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. ChatCompany heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat ChatCompany alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.

 

Locatie, faciliteiten en veiligheid

 • Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige ander wijze ter beschikking van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever zorg voor een voor de uitvoering van de Overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Voor zover dat redelijkerwijs van Opdrachtgever gevergd kan worden, dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar het oordeel van ChatCompany noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 • Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige andere wijze ter beschikking van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de veiligheid van ChatCompany en door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 

 1. Klachten/reclame en onderzoek

 

 • Klachten over de verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan ChatCompany.
 • Opdrachtgever kan jegens ChatCompany geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door ChatCompany verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • Opdrachtgever dient ChatCompany naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden te controleren en/of te herstellen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade-)vergoeding of herstel.
 • Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij ChatCompany kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens ChatCompany geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan ChatCompany te voldoen.
 • Indien de klacht door ChatCompany of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel crediteren. Een en ander ter keuze van ChatCompany, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

 1. Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan ChatCompany niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop ChatCompany geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan ChatCompany afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien ChatCompany als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt ChatCompany zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door ChatCompany als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

 

 1. Prijzen en tarieven
  • Wanneer in de Overeenkomst een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, dan geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die ChatCompany moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever. ChatCompany behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.
  • Alle door ChatCompany opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • ChatCompany is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat ChatCompany de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
  • Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat ChatCompany op verzoek van Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is ChatCompany gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

 

 1. Facturering en Betaling

 

Facturatie en opeisbaarheid

 • Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op de door ChatCompany in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door ChatCompany opgegeven rekeningnummer.
 • De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.
 • De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:

–     aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of

–     indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of

–     indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

 

Wettelijke rente

 • Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan ChatCompany verschuldigd.

 

Buitengerechtelijke kosten

 • Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen worden gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan ChatCompany vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

Allocatie betaalde bedragen

 • De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van Opdrachtgever bij de betaling.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vordering tot betaling aan ChatCompany met enige vordering op ChatCompany te verrekenen.

 

Vooruitbetaling & zekerheidstelling

 • ChatCompany behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van ChatCompany te voldoen, is ChatCompany gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

 • ChatCompany behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op haar offertes, ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes, samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door ChatCompany of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van ChatCompany of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van de goederen te verwijderen of te wijzigen.
 • Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever aan ChatCompany zonder nadere ingebrekestelling een boete verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van ChatCompany op schadevergoeding op grond van de wet.
 • Onverminderd de aansprakelijkheid jegens ChatCompany wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, ten aanzien van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

 

 1. Opzegging

 

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft ChatCompany vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan ChatCompany zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 • Bij voortijdige beëindiging door ChatCompany ontstaat voor haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

 

 1. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 

 • Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft ChatCompany het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door ChatCompany wordt ontbonden.
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft ChatCompany het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van ChatCompany onvoldoende is en/of door ChatCompany geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.
 • ChatCompany is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet vanChatCompany kan worden gevergd.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft ChatCompany het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

–     Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–     aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

–     aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;

–     de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;

–     een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

–     ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

–     Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:

–     ChatCompany de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;

–     aan ChatCompany surseance van betaling is verleend;

–     ChatCompany failliet is verklaard;

–     ChatCompany haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.

 • Opdrachtgever is gehouden om de schade die ChatCompany als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan ChatCompany te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
 • Indien ChatCompany overgaat tot opschorting of ontbinding, is ChatCompany jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien ontbinding van de Opdracht door ChatCompany op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan ChatCompany verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Aansprakelijkheid

 • ChatCompany is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen en overige door ChatCompany verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ChatCompany.
 • Naast het bepaalde in het eerste lid is ChatCompany niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de diensten en door verstrekte adviezen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ChatCompany.
 • ChatCompany aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en /of een derde die het gevolg is van het gebruik van diensten die door haar zijn geleverd dan wel adviezen die zijn verstrekt en waarvoor zij geen tegenprestatie ontvangt.
 • ChatCompany aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 • Uitsluitend voor zover ChatCompany toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan ChatCompany worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid van ChatCompany is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan ChatCompany is betaald met een maximum van het bedrag dat door Opdrachtgever in de maand voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd.

 

Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart ChatCompany tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens ChatCompany geleverde diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart ChatCompany tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door ChatCompany. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die ChatCompany in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 • Opdrachtgever vrijwaart ChatCompany voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 

 1. Persoonsgegevens
  • ChatCompany verwerkt de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt slechts conform de Overeenkomst en de aan haar verstrekte opdracht en taken. ChatCompany is gehouden ten aanzien van de persoonsgegevens de instructies van Opdrachtgever op te volgen. De verstrekte gegevens zullen door ChatCompany nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van ChatCompany en/of derden en daarnaast zal ChatCompany de verstrekte persoonsgegevens nimmer zonder toestemming van Opdrachtgever aan enige derde verstrekken.
  • ChatCompany is gehouden de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. Naast de verplichting van de ChatCompany om de instructies van Opdrachtgever op te volgen, dient de ChatCompany zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die in de Overeenkomst dan wel in de toepasselijke wet- en regelgeving – met name op grond van de AVG – worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
  • ChatCompany heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens.
  • Niets in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien van de persoonsgegevens die aan ChatCompany worden verstrekt aan ChatCompany over te dragen.
  • ChatCompany is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings) maatregelen te nemen om de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het woord. ChatCompany zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. Daarnaast zal ChatCompany de nodige maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/of verder verwerken van de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. ChatCompany zal de door haar te treffen (beveiligings)maatregelen steeds aanpassen aan de meest recente stand van de techniek.
  • ChatCompany is gehouden zogenaamde datalekken onmiddellijk te melden aan Opdrachtgever en – indien wet- en/of regelgeving dit vereist – mee te werken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
  • ChatCompany garandeert dat zij de gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
  • ChatCompany is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift ChatCompany verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking in opdracht van Opdrachtgever geschiedt.
  • Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden tevens ten aanzien van de werknemers van ChatCompany en/of de (Hulp)personen die ten behoeve van ChatCompany werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). ChatCompany zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (Hulp)personen verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij (via Opdrachtgever) kennis nemen of kunnen nemen.
  • ChatCompany is gehouden alle persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever heeft ontvangen op eerste verzoek of in ieder geval na het einde van de Overeenkomst volledig te retourneren aan Opdrachtgever, of – indien Opdrachtgever daartoe opdracht geeft – deze gegevens te vernietigen op een door Opdrachtgever aangegeven wijze, zonder een kopie van deze persoonsgegevens te behouden. ChatCompany zal op eerste verzoek van Opdrachtgever schriftelijk verklaren dat de gegevens zijn vernietigd.
  • Op verzoek van Opdrachtgever zal ChatCompany te allen tijde haar volledige medewerking verlenen aan onderzoek(en) door Opdrachtgever of een door haar ingeschakelde derde (waaronder een aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen) naar de correcte naleving door ChatCompany van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, de terzake de verwerking van persoonsgegevens in de Overeenkomst gemaakte afspraken, de AVG en/of overige (privacy)wet-/regelgeving.
  • ChatCompany zal zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een separate Verwerkersovereenkomst tussen Partijen waarin de verplichtingen van ChatCompany als verwerker nader worden uitgewerkt en de verwerkingen worden gespecificeerd.

 

 1. Verjaring/verval

 

 • Alle rechtsvorderingen jegens ChatCompany, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

 

 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Oss.